Saturday, October 8, 2011

Alon

alun-alon ang mahabang buhok,
tulad niya - alun-along saya at lungkot,
ligalig at pag-ibig. pagulong-gulong
sa dalampasigan, pasaway,
mapaghamon ang hampas
sa buhangin at bato…animo,
halakhak ng tagumpay -
paghamak? paglibak?
magiliw na pakiusap?
sa kaniya na humahatak
papalaot duon sa pusodsingasing ng tubig-alat
paulit-ulit animo seremonya
ng walang katapusang litanya …
na pagbigyan ang hiling
na buksan ang mata,
na mabanaag ang pangarap,
na mangarap ng simula,
na sinimulan ay magwakas
hanggang panawan ng halakhak,
o alun-along saya at lungkot,
o alun-along ligalig at pagibigsa buhangin payapang
hihimlay at duon,
limiin ng matamis na ngiti
ang binunong panahong
magpati-anod sa daloy,
pag tastas sa hiwaga
ng mga alimpuyo,
pag-alimura sa mukha
ng kilabot na sigwa…
at pagsuko: hayaan
iduyan sa alun-along
kapayapaan ang katawan,
ipalaot sa pinagmulan

No comments:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.